طراحی لباس و تاثیرات خطوط منحنی بر اندام

طراحی لباس و تاثیرات خطوط منحنی بر اندام

طراحی لباس و تاثیرات خطوط منحنی بر اندام

 

طراحی لباس خط منحنی خطی موزون و آرامش دهنده است که حسی از جنبش و تحرک را نیز القا می کند.هرچه میزان انحنای خط کمتر باشد به خط افق نزدیک تر و ملایم تر و آرام بخش تر به نظر می رسد و طراحی لباس خطوط دارای انحنای زیاد ناآرام تر جلوه می کنند.منحنی حالتی از حرکت نرم و لطیف و تغییر تدریجی را بیان می کند که می توان با آن حالت برآمدگی و فرو رفته گی را نیز بیان کرد. طراحی لباس قوس های کوچک می توانند بیانگر پویایی بصری تحرک و رشد بیولوژی باشند مانند طرح های اسلیمی و یقه های دراپه و فانتزی و...

طراحی لباس خط منحنی به دو صورت خطوط خمیده بسته و باز است و دارای انواع مختلفی است:

1-خطوط منحنی نرم و روان   2-خطوط منحنی و هندسی   3-خطوط منحنی مواج یا متناوب   4- خطوط منحنی مارپیچ

طراحی لباس خط منحنی بدون خطر آرامش دهنده و موزون است و حسی از جنبش و تحرک را القا می کند.به وسیله خطوط منحنی می توانیم حس لطافت و نرمی و نیز تحرک پویایی و جنبش را القا کنیم. طراحی لباس به همین منظور این خطوط بیشتر در طراحی لباس کودک و لباس میهمانی به کار برده می شوند ولی گاهی طراحان لباس به خوبی از ارزش های خطوط منحنی در طراحی لباس های رسمی نیز استفاده می کنند.

طراحی لباس خطوط منحنی در مقایسه با خطوط شکسته اندام را چاق تر و کوتاه تر نشان می دهند.معمولا قسمتی از اندام که در فضای داخلی انحنا قرار می گیرد بیشتر توجه را جلب می کند.

طراحی لباس با خطوط منحنی

طراحی لباس در مورد استفاده از پارچه های طرح دار با خطوط منحنی اولا ریز و درشتی نقش و خط تاثیر خواهد گذاشت و ثانیا به دلیل انحناهای طرح پارچه به لحاظ نرمی و لطافت طرح و خوشایند بودن آن کاملا توجه بیننده به صورتی متمرکز به سمت آن جلب و روی آن حفظ می شود. طراحی لباس در نتیجه لباس هایی با این خطوط برای افراد دارای عیوب اندامی و همچنین برای افراد بسیار بلند قد و چاق مناسب نیست طراحی لباس چون این دسته از خطوط افراد را بزرگتر از اندازه طبیعی و واقعی نشان می دهند.

طراحی لباس برای طراحی پارچه های نقش دار پس از بررسی نوع پارچه خطوطی را برای محل قرار گیری گل ها روی پارچه مورد نظر رسم می کنیم و طراحی لباس پس از قرار دادن گل ها در محمل های تقاطع مورد نظر مطابق با طرح پارچه رنگ به کار می گیریم و سایه روشن های پارچه را تا حدی مشخص می کنیم و سپس مراحل نهایی طراحی نقش پارچه را با ایجاد سایه روشن های تکمیلی و تکمیل نقش پارچه انجام می دهیم. طراحی لباس فضای گسترده و نقش های بزرگ بر اندام تاثیر بسزایی می گذارند و سینه و شکم و باسن را بزرگ تر نشان می دهند.نقوش و چاپ های کوچک تر نیز لباس را بسیار ظریف می نمایانند.

طراحی لباس علاوه بر تاثیرات خطوط منحنی که توضیح داده شد جنس و بافت پارچه سبب کاهش یا تشدید این تاثیر می شود. با توجه به مواردی که در گفتار های قبل توضیح داده شد طراحی لباس پارچه های آهاردار سبب بزرگ نمایاندن اندام می شوند.اگر پارچه ای آهاردار و دارای نقش منحنی باشد به مراتب تاثیر بصری آن از پارچه نرم و لغزان با نقش منحنی بیشتر خواهد بود طراحی لباس و باالعکس اگر پارچه نرم و لغزان و دارای نقش شکسته باشد تاثیر بصری آن کمتر از پارچه آهاردار با نقش شکسته است.

طراحی لباس تاثیرات خطوط نافذ بر اندام

 طراحی لباس در یک اثر بصری مجموعه اطلاعات در یک جا و زمان به چشم نمی رسند و معمولا قسمت هایی از یک اثر و یا طرح توجه بیشتری را به خود منعطف می کند. طراحی لباس درواقع بخش هایی از طرح که کم تحرک اند و برای چشم جالب توجه نیستند فضاهای منفی و برعکس فضاها یا نقاطی که پرتحرکند ودر اولین دیدار به چشم میخورند فضاهای مثبت یا نافذ گفته می شوند.

طراحی لباس خطوط جلوه دهنده یا نافذ در طراحی نسبت به سایر خطوط تیره تر و قوی تر دیده می شوند و در طراحی اندام و لباس نقش مهمتری دارند.در هنگام مشاهده یک طرح لباس پشم ناخداگاه خطوط را دنبال می کند و به آن اهمیت می دهد. طراحی لباس خطوط سازگاری اندام و لباس خطوطی پر توان اند و در اولین نگاه توجه را به خود جلب می کنند و نمای کلی لباس برش ها سایز و شکل لباس را مشخص می کند و پس از آن سایر موارد.

طراحی لباس هنگامی که چند خط همزمان در مقابل چشم قرار میگیرند پشم خطی را دنبال می کند که از سایر خطوط نافذتر و قوی تر است و بیشترین و بلنترین فضا را به خود اختصاص داده است. طراحی لباس تمرکز دید بر بخش هایی از لباس سبب ایجاد نوعی توجه خاص به آن بخش ها می شود و در نتیجه می توان از این روش برای منحرف کردن توجه بیننده از بخش های دارای عیوب اندامی استفاده کرد. طراحی لباس معمولا در طراحی لباس باید با شناخت کامل و دقیق از تاثیرات خطوط نافذ آن را به کار برد و با این کار چشم را به سمت مورد نظر هدایت کرد.از این رو می توان با تکیه و استفاده از رنگ های روشن و لباس هایی که جزئیات طراحی اندکی دارند در قسمت های مثبت اندام و طراحی لباس در مقابل استفاده از رنگ های تیره و لباس هایی با تزئینات زیاد در بخش های دارای عیوب اندامی استفاده کرد .معمولا مشکلات اندام با تاکید بر نقاط مثبت بدن و نادیده گرفتن نقاط منفی برطرف خواهند شد.

طراحی لباس خطوط اصلی و افقی بدن که در محدوده کارور سینه باسن ران زانو ساق و مچ قرار دارند.همچنین برش ها و خطوط شکسته و برش های زاویه دار که اندام را بلندتر می کنند نافذاند. طراحی لباس خطوط منحنی که حرکت چشم را به سمت فضاهای داخلی و مرکز دایره ای که خط منحنی قسمتی از آن است می کشانند سبب می شوند که قسمتی از اندام که در فضای داخلی قرار می گیرد بیشتر جلب کند. طراحی لباس وجود عناصر بصری تزیینی و برش در محل های ذکر شده و همچنین استفاده از شکل ها و فرم های غیر معمولی و یا نافذتر و یا نامنظم و بی ثبات در لباس بیشتر جلب توجه می کند به این ترتیب با کمک فن تاکید در لباس قادر خواهیم بود طراحی لباس توجه چشم را روی محل مورد نظر در اندام معطوف کنیم می توان نقش خط نافذ را در لباس به کمک تضاد با بقیه قسمتهای آن پر رنگ تر جلوه داد.یعنی می توان با استفاده از تزییناتی چون یراق برش های خاص قرار دادن چین و والان روی خطوط نافذ بر محل های مورد نظر تاکید بیشتری داشت.

طراحی لباس عناصر مختلف و اجزای اصلی سازنده لباس با اندازه ها شکل ها و رنگ های مختلف که در کنار یکدیگر قرار می گیرند باید یک ترکیب بندی بصری متعادل و متوازن  سازمان یافته طراحی لباس و وزن و نیروهای بصری که به وسیله هر یک از آنها ایجاد می شود به نظر مساوی بیایند.