طراحی لباس و تاثیر اندازه ها

طراحی لباس و تاثیر اندازه ها

طراحی لباس و تاثیر اندازه ها

مسلما اندازه عناصر بصری بنا به موقعیت های مختلف متفاوت است مثلا هنگامی که خطی بلند کنار خط کوتاهی قرار می گیرد بلندتر به نظر می رسد.عنصری کوچک به نظر نمی رسد مگر آنکه در مجاورت عنصری بزرگتر قرار گرفته باشد و میزان کوچکی آن نیز بستگی به اندازه آن نسبت به شکل های دیگر دارد.

به جز اندازه نسبی شکلها  اندازه آن ها نسبت به کادر یا زمینه ای که در آن قرار می گیرند نیز از عناصر تاثیرگذار است. نتایج حاصل با تغییر هر یک از عوامل و عناصر به آسانی دچار تغییر می شوند مثلا مربع موجود در یک تصویر از مربع دیگر بزرگتر به نظر می رسد و حتی اگر مربع طراحی شده در کادر بزرگ بزرگتر از مربع قرار گرفته در کادر کوچکتر باشد به لحاظ بصری کوچکتر به نظر می رسد و در مقایسه اشکال با یکدیگر است که بزرگی و کوچکی معنی می یابد و هیچ ارتباطی به بزرگی و کوچکی واقعی آن ها ندارد.

برای تطابق مباحث طرح شده با لباس می توان کادر را با طراحی محیطی یا همان مدل لباس یکی دانست که نقش در آن هویت می یابد.مسلما کوچکی و بزرگی یا پهنی و باریکی همگی تاثیرات متفاوتی را در فضا ی مورد نظر ایجاد می کنند که در طراحی لباس به لحاظ همین تاثیرات ارزش فراونی دارند. از دیگر عوامل تاثیرگذار می توان به اندازه برش ها یا ساسون ها یا سطوح و مقایسه آن ها با هم اشاره کرد.

برگرفته از کتاب طراحی لباس /محبوبه الهی