طراحی لباس و ترکیب بندی

طراحی لباس و ترکیب بندی

طراحی لباس و ترکیب بندی

در آفرینش کلیه آثار هنرهای تجسمی به طراحی و سازماندهی دقیق عناصر بصری نیاز است که آن را ترکیب بندی می نامیم. ترکیب بندی یعنی طرز چیدن و قرار دادن اشکال و تصاویر در اثری هنری.

هر اثر هنری باید دارای ترکیبی خوب و جالب توجه باشد و عناصر سازنده آن به نحوی با یکدیگر در صفحه یا در فضای ترکیب شده باشند که بین تمام عناصر هماهنگی-تعادل و توازن به وجود آید و چشم به راحتی بتواند تمام شکل ها و رنگ های موجود را ببیند. زمانی که طراحی با استفاده از رنگ-شکل-خط-بافت و اندازه به وجود می آید و ارتباطی بین عناصر طرح ایجاد می شود در واقع ترکیب بندی شکل گرفته که طراح با آن منظور خویش را منتقل می کند. ترکیب بندی با عناصر اولیه نقطه-خط –سطح-حجم-بافت و...آغاز می شود.

اولین گام در ایجاد ترکیب بندی انتخاب عناصر مناسب برای آن است این موضوع که اثری بصری تاثیری گویا در بیننده داشته باشد بستگی به انتخاب عناصر و نحوه استفاده از آن ها دارد.کادر یکی از عوامل و عناصر بسیار مهم در شناخت و بررسی عناصر بصری در ترکیب بندی است بدین معنی که کادر معیاری است برای ارزیابی روابط بین اجزای تشکیل دهنده اثر هنری.

کادر فضا را به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می کند که فضای درونی آن بیشتر مورد نظر است.

بنابرین مفهوم فضا در هنرهای تجسمی با مفهوم فضا در طبیعت متفاوت است .امروزه برای طراحی اغلب از کادرهای استاندارد استفاده می شود. محل قرارگیری موضوع و اندازه آن نسبت به کادر اهمیت زیادی دارد. جایگزینی عناصر به بهترین نحو در کادر به حساسیت بصری و تجزیه زیاد نیازمند است.

تا زمانی که هر یک از عناصر بصری توضیح داده شده درکادر معینی قرار نگیرد و کادری نامحدود داشته باشد با هیچ مقیاس یا وسیله ای نمی توان چگونگی قرار گیری آن را روی سطح درک کرد و چشم قادر به کنترل کادر نامحدود نیست اما با قرار گرفتن در کادری معین چشم قادر خواهد بود تمام جزئیات صفحه را ببیند. کادر فاصله عنصر را از چهار جهت اندازه گیری و جهت آن را در صفحه معلوم می کند. با وجود کادر می توان به آسانی بهترین محل  را در صفحه از نطر ایجاد تعادل پیدا نموده  و حالت های بیانی مختلفی را ایجاد کرد.

معانی بسیار زیادی برای زیبایی وجود دارد و در واقع نمی توان یک تعریف جامع از آن بدست داد ولی به طور کلی زیبایی عبارت است از وجود روابط موزون و متعادل در ترکیب اثر هنری یا هر پدیده دیگر. بنابرین می توان گفت که  هنگام خلق اثری هنری باید اصول و نکاتی را رعایت کرد تا آن اثر از نظر زیبایی شناختی هنری دارای ارزش و اعتبار شود.
برگرفته از کتاب طراحی لباس/محبوبه الهی