طراحی لباس و تناسب

طراحی لباس و تناسب

طراحی لباس و تناسب

طراحی لباس و تناسب ارتباط بین فضاهای گوناگون با شکل کلی است . تناسب گاهی  از طریق درک عناصر بصری و زمانی از راه فرمول ها و نسبت های ریاضی به وجود می آید.

طراحی لباس ونسبت های ریاضی در ایجاد تناسبات در آثار هنری همان قدر زیبا و ارزشمند است که نسبت های موجود در ساختمان اندام های طبیعت. اگرچه وجود نسبت های ریاضی و نسبت های طبیعی امکانات زیادی را برای ایجاد تناسبات زیبا فراهم می آورند. گاهی هنرمند در رسیدن به تناسبات دلخواه هماهنگ با احساس فردی اش خود را از قید فرمول و تناسبات خشک ریاضی می رهاند. در این مرحله فقط هنرمندان آگاه و با تجربه و آزموده توانایی رهایی از قید و بندها و دستیابی به عنصر شخصی در هنر خود را دارند.

تناسب زمانی صحیح به نظر می رسد که عناصر مختلف نه زیاد باشند و نه کم . تناسب  صحیح در موقعیت های مختلف تغییر می کند زیرا اساسا تناسب عنصری متحرک و فعال است نه ساکن و ایستا.

طراحی لباس برای آفریدن کیفیت های حسی و عاطفی گوناگون در اثری هنری وجود تناسبات مختلف از ضروریات است. در آفرینش هر اثر هنری باید به مقدار نسبت های موجود بین عناصر بصری توجه ویژه داشت.

طراحی لباس مثلا چه مقدار حجم در برابر چه مقدار فضا  چه اندازه نور در کنار چه اندازه تاریکی و چه مقدار بافت زبر و خشن در برابر چه مقدار بافت نرم و لطیف قرار گرفته است.

برگرفته از کتاب طراحی لباس محبوبه الهی