طراحی لباس ,تاثیر شکل درآن

طراحی لباس  ,تاثیر شکل درآن

طراحی لباس  ,تاثیر شکل درآن

محدوده و پیرامون اجسام را شکل می نامیم. شکل یک عنصر چه در سطح و چه در حجم عبارت است از خطوط پیرامون آن عنصر.

در حقیقت اشکال طبیعت را احاطه کرده اند و بر ما اثر می گذارند و ما نیز بر شکل های طبیعت اثر می گذاریم و آنها را دگرگون می کنیم. شکل ها بهترین وسیله بیان ذهنیات و تصورات انسان اند و از دورترین ایام یعنی دوران غار نشینی تا امروز وسیله ای بسیار ارزشمند برای تفهیم و بیان اندیشه و تفکر انسان ها بوده و به همین دلیل از با ارزشترین عواملی اند که در عالم هنرهای تجسمی نقش بسیار سازنده و موثر دارند.

کلیه آثار هنری از قبیل معماری و نقاشی و...دارای شکل اند و این اشکال اهمیت خاصی در ارتباط با فرم و حجم دارند. در طراحی لباس منظور از محیط مرئی همان حجم و شکل سرتاسری طرح است. در طول قرن بیستم طراحان مد با حجم و شکل اشکال بی شماری را که ارتباطی معنی دار بین پارچه و بدن برقرار می کند تجربه کرده اند که بعضی از آنها مشابه با فرم های خاصی طراحی شده اند از قبیل طرح های مشابه حرف A که مربوط به اشکال و طرح های کریستین دیور طراح معروف فرانسوی است.

بررسی محدوده و حجم شکل سبب دستیابی اجمالی به آن شکل می شود که محدوده بیرونی آن را نیز تشکیل می دهد در حالی که حجم فضای داخلی را آشکار می کند و مرتبط با تناسبات درونی است و معمولا اشکال به صورت نمایشی تغییر می کنند.

یکی از مهمترین انواع طراحی شکل محیطی اندام است و تسلط بر آن از طریق تمرین روی کاغذ و به صورت دو بعدی امکان پذیر ست.

عدم درک قوی هنگامی که طرح در مرحله اولیه یا پیش طرح است نتیجه برعکس خواهد داد. برای بررسی بهتر و دقیق تر بهتر است که طرح ها از جوانب مختلف جلو و پشت سر و پهلو بررسی و چگونگی ارتباط این اشکال با حجم بدن نیز مطالعه شوند. شکل لباس در واقع محیط بیرونی آن را نمایش می دهد. لباس علاوه بر شکل با حجم بدن نیز مطالعه شوند. شکل لباس در واقع محیط بیرونی آن را نمایش می دهد. لباس علاوه بر شکل محیطی شامل برش ها-ساسونها –جیبها و...نیز می شود که همگی در قالب یک لباس به صورت جزئی در یک طرح نمایانده می شوند.

مد در طول تاریخ خود شکل های فراوانی به بدن انسان بخشیده که گاه قدرت و تاثیرات زمان نوع طراحی اندام و حتی لباس را تغییر داده است. این عوامل اغلب با تاثیرات اجتماعی یا سیاسی و اقتصادی زمان هم همراه می شوند و گه گاه در دوره های مختلف شکل های متفاوت و شاخصی مشاهده می شود. مثلا در اروپا معماری کشیده گوتیک در کلاه های کشیده و کفش های نوک تیز همان دوره منعکس می شود یا می توان به شباهت میان سبک پهن و گسترده معماری تئودور و کفش ها و کلاه های پهن آن زمان نیز اشاره کرد.

کتاب طراحی لباس/محبوبه الهی