طراحی پارچه و خط

طراحی پارچه و خط

طراحی پارچه و خط

طراحی پارچه و خط یکی دیگر از عناصر بصری است که در واقع اساس هنرهای تجسمی به شمار می آید.

طراحی پارچه و خط از تنوع فراوانی برخوردار بوده و ساده ترین وسیله برای نمایش خطوط محیطی اشکال موجودات است.اهمیت خط در طراحی،هم پایه ارزش رنگ در نقاشی،و صدا در موسیقی است.برای خط تعاریف گوناگون و متفاوتی وجود دارند:

طراحی پارچه خط عنصری است یک بعدی و مهم ترین خصیصه اش،ویژگی طول آن است.در حقیقت خط از به هم پیوستن تعداد بی شماری نقطه به وجود می آید یا حد فاصل دو نقطه ،خطی فرضی است زیرا چشم به طور طبیعی میل پیدا می کند بین این نقاط پل بزند.

طراحی پارچه فضای خالی بین خطوط به صورت سطح ادراک می شود،تکرار خطوط در یک جهت نیز حالت سطح را القا می کند.از برخورد دو سطح،خط به وجود می آید.

طراحی پارچه مفهوم خط متناسب با فضای اطراف خود تغییر می کند،ممکن است طرحی از فاصله دور عنصر خط را برای ما تداعی کند،ولی وقتی به آن نزدیک می شویم دیگر به صورت خط دیده نشود و تداعی گر سطح باشد.

طراحی پارچه خطوط را می توان از چهار جهت بررسی کرد:مسیر خطوط،شکل خطوط،ارزش خطی،بافت

برگرفته از کتاب مبانی طراحی پارچه نوشته مهسا فکری/بهراد امین سلماسی/حمید شمس