مسیر خطوط - مبانی طراحی پارچه

مسیر خطوط - مبانی طراحی پارچه

مبانی طراحی پارچه

مسیر خطوط:

در مبانی طراحی پارچه ، به طور کلی برای خط سه شکل اصلی را در نظر میگیرند که دیگر خطوط انشعاباتی از این سه نوع خواهند بود:

  • خط راست که شامل خطوط افقی،عمومی و مایل است،
  • خط منحنی،
  • خط شکسته.

خط در طبیعت به شکل های مختلف وجود داد هر کدام از این اشکال ویزگی های گوناگونی دارند و بیانگر حالات مختلفی هستند که روی روح و روان انسان اثر میگذارند.

در طراحی پارچه باید به مفاهیم روانی خط توجه داشت و بسته به نوع پارچه و مصرف،از خطوط مناسب استفاده کرد.

  • خط راست افقی:

این خطوط احساس و حالتی از آرامش،سکون،اعتدال و یکنواختی را با خود به همراه می آورند این خط از نظر هماهنگی رنگی،با رنگ های سرد هماهنگی دارد.

  • خط راست عمودی:

در مبانی طراحی پارچه، خط راست عمودی خطی است پر تحرک و احساس ثبات،ایستایی،تعادل،توازن و استحکام را القا میکند.خط عمود،با رنگ های گرم،به خصوص رنگ زرد،هماهنگ است.

خطوط عمودی اگر در پارچه های پرده ای استفاده شوند،به بیشتر نشان دادن ارتفاع کمک میکنند

  • خط مایل یا مورب:
  • در مبانی طراحی پارچه،این خط غیر ایستاست و ناپایداری،پویایی،تحرک،شور وهیجان را نشان میدهد.این خطوط هر اندازه تمایل به طرف خط افق داشته باشند به خصوصیات خط افق نزدیک ترند،و هر اندازه به طرف خط عمودی حرکت کنند،ویژگی های خط عمود در آنها تقویت میشوند.

البته این نکته فقط در مواردی صدق میکند که پارچه،جهت دار طراحی شود،ولی اکثر پارچه ها بدون جهت طراحی میشوند(یعنی از هر جهت که به پارچه نگاه کنیم،طرح،یکسان و یکنواخت است و هیچ جهت خاصی نمی توان برای آن قائل شد.

در مبانی طراحی پارچه خطر مایل یا مورب از نظر هماهنگی رنگی:خطی است خنثی،یعنی نه سرد است و نه گرم؛به عبارت دیگر به اندازه سردی و گرمی را دارد.

 

مطالب برگرفته از کتاب مبانی طراحی پارچه مهسا فکری