مولاژ و تهیه الگوی اساس بالا تنه پشت

مولاژ و تهیه الگوی اساس بالا تنه پشت

مولاژ و تهیه الگوی اساس بالا تنه پشت

الف) مولاژ و آماده کردن متقال
مولاژ پارچه ای به طول شانه تا کمر مانکن +5/12 سانتیمتر و به عرض فاصله خط مرکزی جلو تا پهلو روی خط سینه +5/12 سانتیمتر تهیه نمایید.

- ترکی پارچه را در می آوریم.

- در سمت راست متقال خط مرکزی جلو را با فاصله 2/5 سانتیمتری از لبه بریده شده پارچه در جهت راستا رسم نموده به طرف زیر برده اتو کنید.

- از خط بریده شده عرضی به اندازه 5 سانتیمتر بالا رفته علامت خط را مشخص نمایید.

- بلندی سینه تا کمر مانکن را اندازه گیری کرده این مقدار را از نقطه خط کمر روی متقال بالا رفته خطی گونیا در جهت عرضی رسم کنید.

ب) مولاژ طریقه قرار دادن پارچه روی مانکن

1-خط تا شده را روی خط مرکزی جلوی مانکن قرار دهید طوری که علامت کمر متقال روی خط کمر مانکن و در مولاژ خط عرضی سینه روی سینه مانکن منطبق گردد.

2-متقال را در نقطه تقاطع خط مرکزی جلو و حلقه گردن مانکن سنجاق کرده و برای این که متقال در قسمت گردن به خوبی روی مانکن قرار گیرد مولاژ بهتر است یک مستطیل 5/2 سانتی از بالای حلقه گردن از پارچه بچینید.

3-متقال را با چند سنجاق در پهلو ثابت کنید.

4- مولاژ اضافات ایجاد شده در قسمت زیر سینه را در محل درز کمر ساسونی بگیرید طوری که راس ساسون بر راس سینه مانکن منطبق گردد در آورید.

ج)علامت گذاری مولاژ
مولاژ بر روی متقال به وسیله مداد نوک تیز علامت گذاری  کنید.علامت های ضربدری و خط چین ها نمایشگر درز های لباسی می باشد که الگوی آن بر روی مانکن پیاده شده است. مولاژ علامت های ضربدر محل تقاطع  درزهای لباس را نشان می دهد.خط چین ها باید کم رنگ رسم شوند.

1- مولاژ و دور گردن:در محل تلاقی حلقه گردن و خط وست جلو علامت ضربدر بگذارید و از این نقطه تا سرشانه را بر روی حلقه گردن خط چین رسم کنید و سپس تقاطع درز سرشانه و حلقه گردن را با علامت ضربدر مشخص نمایید.

2- مولاژ و سرشانه:هردو سر ساسون سرشانه را به وسیله علامت ضربدر مشخص کنید و سپس تقاطع درز سرشانه و حلقه آستین را با علامت ضربدر مشخص نمایید.

3- مولاژ و حلقه آستین:بر روی حلقه آستین از درز سرشانه تا کارور جلو را به وسیله خط چین مشخص کنید و سپس محل تلاقی درز پهلو و زیر آستین را با علامت ضربدر مشخص نمایید.

4- مولاژ و خط کمر:به وسیله علامت ضربدر محل تلاقی درز پهلو با خط کمر را مشخص کنید سپس از درز پهلو تا ساسون کمر را بر روی خط کمر چین کنید و هر دو سر ساسون کمر را به وسیله علامت ضربدر مشخص نمایید.

د)ترسیم مولاژ

ترسیم عبارت است از رسم بر روی متقال که نمایانگر اندازه حقیقی الگوی تمام شده می باشد.در ترسیم مراحل زیر را باید به دقت رعایت نمود.

1- الگوی پرچه ای را از تن مانکن خارج کرده مولاژ تمام سنجاق ها را جز آنهایی که در رئوس ساسون ها قرار دارند بیرون بیاورید.

2- دقت نمایید که فاصله های علامات ضربدری دو ساسون کمر از خط راس سینه به یک اندازه باشد. مولاژ چنان چه این فواصل به یک اندازه نباشد آنها را منظم کنید.

3- برای ترسیم ساسون کمر از راس کمر در سر سینه خطوطی به علامات ضربدری خط کمر وصل کرده مولاژ آن را تا پایین متقال ادامه دهید.

4- برای ترسیم ساسون سرشانه از راس ساسون در سر سینه به علامات ضربدری میانی سرشانه خطوط راستی وصل کرده و مولاژ آنها را امتداد دهید.

5- برای ترسیم درز پهلو علامات ضربدری زیر حلقه آستین و خط کمر را به وسیله خط راستی به یکدیگر وصل کنید.

6- برای ترسیم حلقه آستین از پیستوله استفاده کنید.

7- برای ترسیم حلقه گردن نیز از پیستوله استفاده کنید.

8- ساسون سر شانه را طوری ببندید که قسمت اضافی داخل آن به طرف حلقه ی گردن تا بخورد. مولاژ سپس آن را سنجاق کنید.

9- برای ترسیم خط سرشانه علامت ضربدری حلقه گردن و حلقه آستین را به وسیله خط مستقیمی به یکدیگر وصل کنید.

10- اضافات متقال را به اندازه کافی گذاشته و بقیه را بچینید زاپاس در قسمت حلقه گردن و حلقه آستین 1 سانتیمتر درزهای پهلو 2 تا 5/2 سانتیمتر خط کمر و سرشانه 5/1 سانتی متر می باشد.

11- برای ترسیم خط کمر ساسون کمر را به یکدیگر سنجاق کرده و مولاژ خط کمر را رسم نمایید.

 

کتاب الگوسازی حجمی و مولاژ

مولف : اکرم حسینی اکبری