ژورنال شناسی و سایز بندی

پیش نیاز:الگوسازی و دوخت 1و2

مدت دوره:
یک ترم و 30 ساعت (10 جلسه 3 ساعته)
مدرس دوره : آزیتا رحیمی
 هدف دوره ایجاد مهارت برای تولید انواع لباس در صنعت به صورت انبوه می باشد.
در این دوره تمام نکات تکمیلی مربوط به تولید شامل نکات اصلی و فنی و مورد نیاز و رسم الگو، اضافات، جا درز ها و نحوره برش آن آموزش داده می شود.
-آشنایی با نکات اصلی در روند اجرای یک مدل از ایده تا اجرا
-تعیین مقدار آب رفت پارچه ها و تاثیر آن در الگوسازی
-نکات اصلی در رعایت برش انواع پارچه ها (آنزیم شور،جمع شدگی زیر اتو و هنگام نصب لایی)
-آموزش سایز بندی به دو روش
1.سایز بندی الگوهای بیسیک دامن،شلوار،بالاتنه،آستین
2.سایزبندی الگوهای مدل سازی شده
-هرجلسه یک مدل که شامل نکات الگوسازی و دوختی تا برش های منتوع در تنه و آستین ،جیب و یقه است انتخاب می شود
مدل انتخابی ابتدا نقشه خوانی می شود سپس الگوسازی می شود
مدل الگوسازی شده سایز بندی می شود و جا درز بر روی الگو لحاظ می شود
برش مدل انجام شده و دوخت آن آموزش داده می شود
-آسترکشی آموزش و دوخته می شود.

ژورنال شناسی و سایز بندی