تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
ثبت نام آنلاین دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس


دپارتمان طراحی لباس

دوره طراحی لباس

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات تاریخ شروع دوره ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
گروه ج)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۵ مهر ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۵ مهر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس ایران

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹تا۲
 
۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) گروه الف)۸آبان و ۲۲آبان صبح
گروه ب) ۲۹آبان و ۶آذر عصر
ثبت نام آنلاین

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت) ۱۳مهر ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
گروه ج)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۳مهر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹تا۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) گروه الف)۸آبان و ۲۲آبان عصر
گروه ب)۲۹آبان و۶آذرصبح
ثبت نام آنلاین

ترم سوم

مولاژ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف)۸:۳۰ تا ۱۱
گروه ب) 
۱۱ تا ۲
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت) ۱۴ مهر ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف) ۱۱ تا ۲
گروه ب) ۲ تا ۵
 
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت)

۱۴ مهر

 

ثبت نام آنلاین

ورکشاپ سبک شناسی

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹ تا ۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۴مهر و ۱ آبان ثبت نام آنلاین
ترم چهارم

دراپینگ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۲ تا ۵
گروه ب) ۵تا۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۶ مهر ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۵ تا ۷:۳۰
گروه ب) ۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۲۳ مهر ثبت نام آنلاین

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان گروه الف یکشنبه ۸:۳۰ تا۱۰:۳۰ 
گروه ب یکشنبه ۱۱ تا ۱۳
۱۰جلسه ۲ ساعته
(۲۰ ساعت)

 

۲۱ مهر

ثبت نام آنلاین

 

دوره طراحی لباس مناسب برای شاغلین
این دوره برای افراد شاغل طراحی شده و تمامی ترم ها روز پنجشنبه برگزار می شود

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰تا۱۱ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ۱۱تا۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ تاریخ لباس ایران

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان بصورت مجازی برگزار می شود.

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها

۸:۳۰تا۱۱

۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱تا۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان بصورت مجازی برگزار می شود.

ترم سوم

مولاژ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۱
 
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ سبک شناسی

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان بصورت مجازی برگزار می شود.
ترم چهارم

دراپینگ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۱ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین


شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس را ثبت نام نمی کنند) متفاوت است
همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
ورکشاپ ها ۲۰۰هزار تومان
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت ۵۰۰هزار تومان
مولاژ و دراپینگ هر کدام ۶۰۰هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۶۰۰هزار تومان

 

دپارتمان طراحی پارچه
دوره طراحی پارچه

نام کارگاه تعداد ساعت شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
 طراحی پارچه مقدماتی وپیشرفته ۵۰ ساعت در دو قسط ۹۰۰تومانی اخذ می گردد که سررسید قسط ها هنگام ثبت نام اعلام می شود شنبه ۱۴ تا ۱۶:۳۰ ۲۰جلسه۲/۵ ساعته ثبت نام آنلاین
 نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ ۵۰ ساعت شنبه ۱۷ تا ۱۹:۳۰ ۲۰جلسه۲/۵ ساعته

 

نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ باهم آموزش داده می شود و کلا ۲۰ جلسه ۲/۵ یعنی ۵۰ ساعت می باشد.

شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور و فتوشاپ در طراحی پارچه یک میلیون و دویست هزار تومان

طراحی پارچه دستی مقدماتی و پیشرفته یک میلیون و دویست هزار تومان

سایر کارگاه های تخصصی مربوط به پارچه

ثبت نام تعداد جلسات ساعت کلاس روز کلاس شهریه تعداد ساعت نام کارگاه
ثبت نام آنلاین ۱۲ جلسه ۳ ساعته ۹ تا ۱۲ دوشنبه ها ۶۰۰ هزار تومان ۳۶ ساعت تاپستری

 

 

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی

ترم یک

الگوسازی و دوخت ۱

۵۰ساعت

۷۰۰ هزار تومان سه شنبه ها

 

۸:۳۰ تا۱۳:۳۰

۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت ۲

۵۰ساعت

۷۰۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

ضخیم دوزی
الگوسازی و دوخت:
مانتو٬پالتو٬کت٬بارانی٬جلیقه
۴۸ساعت ۸۰۰ هزار تومان دوشنبه ها ۱۴ تا ۱۹ ۱۲جلسه ۴ساعته ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

۸۰۰ هزار تومان دوشنبه ها ۹ تا ۱۳ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین
مولاژ ۳۰ساعت ۶۰۰ هزار تومان یکشنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین
دراپینگ ۳۰ساعت ۶۰۰ هزار تومان سه شنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین

طراحى و دوخت لباس كودك و نوجوان 

٧٠ ساعت 

٨٠٠ هزار تومان سه شنبه ها  ٢ تا ۷:۳۰ ١٠جلسه ٢/٥ ساعته يعنى ٢٥ ساعت طراحى١٥جلسه٣ساعته يعنى٤٥ساعت الگوسازى ودوخت ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ساعت

۶۰۰ هزار تومان سه شنبه ها گروه الف) ۱۴تا۱۷
گروه ب) ۱۷ تا ۱۹:۳۰
۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور و فتوشاپ طراحی پارچه

۵۰ساعت

۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شنبه ها ۱۷ تا ۱۹:۳۰ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی و CLO

۴۸ساعت

۷۹۰ هزار تومان دوشنبه ها ۱۷ تا ۱۹:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته  (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین