تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

به تقویم آموزشی گروه روحی خوش آمدید

 دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین ثبت نام دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
ثبت نام آنلاین ثبت نام کلاس پیش نیاز عملی کنکور .                                

دپارتمان طراحی لباس

دوره آموزش طراحی لباس 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات تاریخ شروع دوره ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
گروه ج)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۶ دی ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۶ دی ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس ایران

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹تا۲
 
۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۱۶ و ۲۳ بهمن ثبت نام آنلاین

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت) ۱۴ دی ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
گروه ج)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۴ دی ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹تا۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۳۰بهمن و ۷ اسفند ثبت نام آنلاین

ترم سوم

اجرا  لباس ۱

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف)۸:۳۰ تا ۱۱
گروه ب) 
۱۱ تا ۲
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت) ۱۵ دی ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف) ۱۱ تا ۲
گروه ب) ۲ تا ۵
 
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت)

۱۵ دی

 

ثبت نام آنلاین

ورکشاپ سبک شناسی

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹ تا ۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۵دی و ۲بهمن ثبت نام آنلاین
ترم چهارم

 اجرا لباس ۲

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۱۱ تا ۲
گروه ب) ۲ تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۷ دی ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۲ تا ۵
گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۷ دی ثبت نام آنلاین

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان گروه الف یکشنبه ۸:۳۰ تا۱۰:۳۰ 
گروه ب یکشنبه ۱۱ تا ۱۳
۱۰جلسه ۲ ساعته
(۲۰ ساعت)

۲۲ دی

ثبت نام آنلاین

 

کارگاه های تکدرس ثبت نام آنلاین
ورکشاپ دوخت ثبت نام آنلاین

دوره آموزش طراحی لباس مناسب برای شاغلین
این دوره برای افراد شاغل طراحی شده و تمامی ترم ها روز پنجشنبه برگزار می شود

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۴ تا ۱۹:۳۰ ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت)

ورکشاپ تاریخ لباس ایران

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان پنجشنبه به صورت یک جلسه ۱۰ ساعته برگزار می شود.

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان پنجشنبه ها به صورت یک جلسه  ۱۰ ساعته برگزار می شود.

ترم سوم

اجرا لباس ۱

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۱
 
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ سبک شناسی

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان پنجشنبه ها به صورت یک جلسه ۱۰ ساعته برگزار می شود.
ترم چهارم

اجرا لباس ۲

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۱ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین


شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس را ثبت نام نمی کنند) متفاوت است
همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
ورکشاپ ها ۲۰۰هزار تومان
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت ۵۰۰هزار تومان
مولاژ و دراپینگ هر کدام ۶۰۰هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۶۰۰هزار تومان

 

دپارتمان طراحی پارچه

دوره طراحی پارچه

نام کارگاه تعداد ساعت شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
 طراحی پارچه مقدماتی وپیشرفته ۵۰ ساعت شهریه کل دوره یک میلیون و هشتصد هزار تومان است و در دو قسط ۹۰۰تومانی اخذ می گردد که سررسید قسط ها هنگام ثبت نام اعلام می شود شنبه ۱۷ تا ۱۹:۳۰ ۲۰جلسه۲/۵ ساعته ثبت نام آنلاین
 نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ ۵۰ ساعت شنبه ۱۴ تا ۱۶:۳۰ ۲۰جلسه۲/۵ ساعته

 

نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ باهم آموزش داده می شود و کلا ۲۰ جلسه ۲/۵ یعنی ۵۰ ساعت می باشد.

شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور و فتوشاپ در طراحی پارچه یک میلیون و دویست هزار تومان

طراحی پارچه دستی مقدماتی و پیشرفته یک میلیون و دویست هزار تومان

سایر کارگاه های تخصصی مربوط به پارچه

ثبت نام تعداد جلسات ساعت کلاس روز کلاس شهریه تعداد ساعت نام کارگاه
ثبت نام آنلاین ۸تا۱۰جلسه ۹تا۱۲ سه شنبه ها ۶۰۰ هزار تومان ۲۴تا۳۰ساعت تاپستری

 

 

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی

ترم یک

الگوسازی و دوخت ۱- گروه الف

۵۰ساعت

۷۰۰ هزار تومان سه شنبه ها

 

۱۴ تا۱۹

 

۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین
ترم یک الگوسازی و دوخت ۱- گروه ب ۵۰ ساعت ۷۰۰ هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۳ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین
ترم یک الگوسازی و دوخت ۱- گروه ج ۵۰ ساعت ۷۰۰ هزار تومان پنجشنبه ها ۱۴ تا ۱۹ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت ۲

۵۰ساعت

۷۰۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

ضخیم دوزی
الگوسازی و دوخت:
مانتو٬پالتو٬کت٬بارانی٬جلیقه
۴۸ساعت ۸۰۰ هزار تومان چهار شنبه ها ۱۴ تا ۱۸ ۱۲جلسه ۴ساعته ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

۸۰۰ هزار تومان دوشنبه ها ۹ تا ۱۳ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین

طراحى و دوخت لباس كودك و نوجوان 

٧٠ ساعت 

٨٠٠ هزار تومان یک شنبه ها  ٢ تا ۷:۳۰ ١٠جلسه ٢/٥ ساعته يعنى ٢٥ ساعت طراحى١٥جلسه٣ساعته يعنى٤٥ساعت الگوسازى ودوخت ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ساعت

۶۰۰ هزار تومان سه شنبه ها گروه الف) ۱۴تا۱۷
گروه ب) ۱۷ تا ۱۹:۳۰
۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور و فتوشاپ طراحی پارچه

۵۰ساعت

۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شنبه ها ۱۴ تا ۱۶:۳۰ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی و CLO

۴۸ساعت

۷۹۰ هزار تومان دوشنبه ها ۱۷ تا ۱۹:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته  (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین

 

 

دپارتمان چرم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

الگوسازی و دوخت کیف چرم-مقدماتی

۶۰ساعت

۸۰۰ هزار تومان گروه الف)
دوشنبه ها صبح
۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ ۱۵ جلسه ۴ ساعته (۶۰ساعت) ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت کیف چرم-مقدماتی ۶۰ ساعت ۸۰۰ هزار تومان گروه ب)
دوشنبه ها عصر
۱۵ تا ۱۹ ۱۵ جلسه ۴ ساعته (۶۰ساعت) ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت کیف چرم- پیشرفته ۴۰ ساعت یک میلیون و دویست هزار تومان چهارشنبه صبح ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ ۱۰ جلسه ۴ ساعته (۴۰ساعت) ثبت نام آنلاین