تقویم آموزشی زمستان ۹۷

تقویم آموزشی زمستان ۹۷
۷:۳۰-۵ ۵-۲ ۲-۱۱ ۱۱-۸:۳۰ روزهای هفته
تکنیک و جنسیت سازی
 پروژه خانم جامی
پروژه طراحی پارچه با آقای شریفی ۵ تا ۷:۳۰
 
تکنیک و جنسیت سازی
تاثیر و تدابیر خطی
پروژه طراحی پارچه - دوره دوم از ساعت ۱۲ تا ۳ با خانم زرگر 
 

تکنیک و جنسیت سازی

تاثیرتدابیر خطی

تاثیر تدابیر خطی شنبه
خلاقیت و کالکشن سازی طراحی لباس
 
مولاژ
خلاقیت و کالکشن سازی طراحی لباس
 
مولاژ
 
پروژه خانم شیشه گران
 
یکشنبه
مبانی رنگ
نرم افزار مارولس جمینی
الگودوخت ۲/خ احمری
مبانی رنگ
طراحی فیگور
الگودوخت ۲/خ احمری
مبانی رنگ
طراحی فیگور
الگودوخت ۱/خ احمری

 

طراحی فیگور

الگودوخت ۱/خ احمری

دوشنبه
ایلاستریتور طراحی لباس
دراپینگ
 
ایلاستریتور طراحی لباس
دراپینگ
 
الگودوخت۱/خ رحیمی
ورکشاپ
پروژه/ خ رحیمی ۱۲ تا ۱۴
الگودوخت ۱/خ رحیمی
ورکشاپ
 
سه شنبه

الگودوخت مانتو/ خ رحیمی
ایلاستریتور طراحی پارچه
الگو دوخت مانتو /خ رحیمی
طراحی پارچه-دوره سوم از ساعت ۱۲ تا۵

الگودوخت ۲/ خ رحیمی
طراحی پارچه -دوره سوم از ساعت ۱۲ تا ۵
 لباس عروس۹تا۱۳
الگودوخت ۲/ خ رحیمی
چهارشنبه
   
 


 
پنج شنبه