ژوژمان

ژوژمان کارگاه طراحی فیگور /21 تیر / پنجشنبه/ ساعت 11 تا 14
ژوژمان کارگاه مبانی رنگ / 25 تیر / دوشنبه ساعت 17 تا 19:30
ژوژمان کارگاه تاثیر و تدابیر خطی / 20 تیر /چهارشنبه / ساعت 11تا14
ژوژمان کارگاه تکنیک و جنسیت سازی /16 تیر /شنبه / ساعت 11 تا 14
ژوژمان کارگاه خلاقیت/ 17 تیر / یکشنبه / ساعت 8:30 تا 11
ژوژمان کارگاه مولاژ ترم سوم/ 16 تیر/ شنبه / ساعت 8:30 تا 11
ژوژمان کارگاه مولاژ ترم چهارم /29 خرداد/ جلسه آخر کلاس
ژوژمان کارگاه نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس/ 19 تیر /سه شنبه/ ساعت 8:30 تا 11 

ژوژمان