آموزش تخصصی طراحی لباس به همراه مدرک معتبر

<p dir="rtl"><strong>دوره طراحی لباس</strong> شاخه ای از هنر بوده که به ساخت و <em>طراحی لباس</em> و دیگر ملزومات پوشاکی افراد اختصاص دارد. این هنر شامل مراحل مختلفی بوده که از طراحی لباس تا مرحله دوخت و ارائه ادامه خواهد داشت.<br />
با استفاده از <strong>دوره طراحی لباس</strong> این مجموعه قادر خواهید بود&nbsp;&nbsp;<em><strong>آموزش طراحی لباس</strong></em> را آموخته و به صورت حرفه ای وارد این عرصه شوید.</p>

<p dir="rtl"><strong><a href="https://www.roohigroup.com/courses/a/design-cloth">دوره طراحی لباس</a></strong>&nbsp;از 4 ترم اصلی و8 درس ،3 ورکشاپ تخصصی و در نهایت یک کارگاه پروژه نهایی( به مدت 20 ساعت )تشکیل شده است که به طور کلی شامل 300 ساعت آموزش است. واحد ها و دروسی که در <strong><a href="https://www.roohigroup.com/courses/a/design-cloth">دوره طراحی لباس</a></strong> خواهید گذارند</p>

<p dir="rtl">&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" style="height:481px; width:680px">
    <tbody>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:19px; text-align:center; width:53px">
            <p style="text-align:right"><strong>تعداد ترم</strong></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><strong>نام کارگاه</strong></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right"><strong>تعداد ساعات</strong></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" rowspan="3" style="height:85px; text-align:center; width:53px">
            <p style="text-align:right">ترم یک</p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="https://www.roohigroup.com/courses/a/design-cloth/figure-drawing/53-figuredrawing.html">طراحی فیگور</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:28px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/courses/a/design-cloth/basic-color.html">مبانی رنگ</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:28px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/courses/a/design-cloth/impact-of-linear-measures/50-impactlinearmeasures.html">ورکشاپ مروری بر تاریخ پوشاک ایران</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">10ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" rowspan="3" style="height:106px; text-align:center; width:53px">
            <p style="text-align:right">ترم دوم</p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/courses/a/design-cloth/impact-of-linear-measures/50-impactlinearmeasures.html">تاثیر و تدابیر خطی&nbsp;</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:32px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/courses/a/design-cloth/techniques/51-techniques.html">تکنیک و جنسیت سازی</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:42px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/درس-ها/ورکشاپ-استایلینگ">ورکشاپ اصول استایلینگ</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">10ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" rowspan="3" style="height:111px; text-align:center; width:53px">
            <p style="text-align:right">ترم سوم</p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/courses/a/design-print-textiles/fabric-printing.html">چاپ و پارچه سازی</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:37px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right">کالکشن سازی فصلی و سبک شناسی&nbsp;</p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:37px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/درس-ها/ورکشاپ-بازاریابی-و-فروش-مد">ورکشاپ بازاریابی و فروش مد</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">10ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" rowspan="3" style="height:93px; text-align:center; width:53px">
            <p style="text-align:right">ترم چهارم</p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/courses/a/design-cloth/مولاژ.html">مولاژ در طراحی لباس</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:29px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/courses/a/design-cloth/نرم-افزار-ایلاستریتور-طراحی-لباس.html">نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">30ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td dir="RTL" style="height:35px; text-align:center; width:167px">
            <p style="text-align:right"><a href="/درس-ها/پروژه-نهایی">پروژه نهایی</a></p>
            </td>
            <td dir="RTL" style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">20ساعت</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2" dir="RTL" style="height:35px; text-align:center; width:220px">
            <p style="text-align:right">جمع کل</p>
            </td>
            <td style="text-align:center; width:85px">
            <p style="text-align:right">290ساعت</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<p dir="rtl">&nbsp;</p>

<p dir="rtl"><img alt="enlightened" src="https://roohigroup.com/ControlPanel/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png" style="height:23px; width:23px" title="enlightened" />عزیزان به موارد زیر توجه کنند<br />
1.هنرجویان پس از گذراندن پیوسته کل <a href="https://www.roohigroup.com/courses/a/design-cloth"><strong>دوره طراحی لباس</strong></a>&nbsp;(بدون وقفه)، می توانند گواهینامه دریافت نمایند،در صورت ایجاد وقفه بین ترم های آموزشی،دانشگاه از صدور گواهینامه معذور&nbsp;<br />
&nbsp;می باشد</p>

<p dir="rtl">&nbsp;نکته:تنها در برخی از شرایط خاص(در صورت تایید دانشگاه)هنرجو می تواند یک ترم وقفه داشته باشد که منوط برپرداخت 30% شهریه ترم،و رزرو کردن یک ترم می باشد.&nbsp;<br />
2.در ترم اول دوم و سوم ورکشاپ های کمکی ارائه شده است. این ورکشاپ ها به صورت 2جلسه 5 ساعته و در 2 روز پی در پی برگزار می گردد که تاریخ های هر ورکشاپ ،ابتدای هر ترم اعلام خواهد &nbsp;شد</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL"> هنرجویان باید 4ترم و درس پروژ را گذرانده و وقفه بین ترم ها نداشته باشند.</p>

<p dir="RTL">ترم یک:</p>

<p dir="RTL"><strong>-</strong><a href="/courses/a/design-cloth/figure-drawing/53-figuredrawing.html" rel="nofollow"><strong>کارگاه طراحی فیگور</strong> </a>/30ساعت</p>

<p dir="RTL"><strong>-<a href="/courses/a/design-cloth/basic-color.html" rel="nofollow">کارگاه مبانی رنگ</a></strong>/30ساعت<br />
-ورکشاپ بررسی تاریخ لباس ایران/10ساعت</p>

<p dir="RTL">ترم دوم:</p>

<p dir="RTL"><strong>-<a href="/courses/a/design-cloth/impact-of-linear-measures/50-impactlinearmeasures.html">کارگاه تاثیر تدابیر خطی&nbsp;و طراحی لباس </a></strong>/30ساعت</p>

<p dir="RTL"><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:13px">-</span><a href="/courses/a/design-cloth/techniques/51-techniques.html" rel="nofollow" style="color: rgb(7, 130, 193);  font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(255, 255, 255);">کارگاه تکنیک و جنسیت سازی</a></strong><a href="http://courses/a/design-cloth/techniques/51-techniques.html" rel="nofollow" style="color: rgb(7, 130, 193);  font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(255, 255, 255);">/</a><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:13px">30ساعت</span></p>

<p dir="RTL">-ورکشاپ استایلینگ/10 ساعت</p>

<p dir="RTL">ترم سوم:</p>

<p dir="RTL"><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:13px">-</span><a href="/courses/a/design-cloth/creativity-in-design/52-creativityindesign.html" rel="nofollow" style="color: rgb(7, 130, 193);  font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(255, 255, 255);">کارگاه خلاقیت</a>(کالکشن سازی و سبک شناسی مد)&nbsp;</strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:13px">/30ساعت</span></p>

<p dir="RTL"><a href="/courses/a/design-print-textiles/fabric-printing.html"><strong>-</strong></a><strong><a href="http://roohigroup.ir/courses/a/design-print-textiles/fabric-printing.html" rel="nofollow">کارگاه چاپ پارچه و پارچه سازی</a></strong>/36ساعت</p>

<p dir="RTL">ورکشاپ بازاریابی و فروش مد/10ساعت</p>

<p dir="RTL">ترم چهارم:</p>

<p dir="RTL"><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:13px">-</span><a href="/courses/a/design-cloth/مولاژ.html" rel="nofollow" style="color: rgb(7, 130, 193);  font-size: 13px; line-height: 20.8px; background-color: rgb(255, 255, 255);">کارگاه مولاژ</a>&nbsp;و پارچه شناسی در طراحی لباس&nbsp;</strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-size:13px">/30ساعت</span></p>

<p dir="RTL"><strong>-<a href="http://roohigroup.ir/courses/a/design-cloth/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3.html" rel="nofollow">کارگاه نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس</a><a href="http://courses/b/professional-software/illustrator02.html"> </a></strong>/30ساعت</p>

<p dir="RTL">پروژه/20 ساعت</p>

<p dir="RTL">هنرجویان پس از گذراندن 290 ساعت ،و گرفتن نمره قبولی در درس &quot;پروژه نهایی&quot; کرد.هنرجویانی که دوره را کامل نمی گذرانند وبه صورت تکدرس تمایل به گذراندن دوره دارند،گواهینامه دریافت نخواهند کرد&nbsp;و همچنین 30% بیشتر از مبلغ شهریه کارگاه ها پرداخت خواهند نمود.</p>

<p dir="RTL">در ادامه این دوره، هنرجویان می توانند برای تکمیل دانش عملی خود در زمینه <strong><a href="https://www.roohigroup.com/courses/a/design-cloth.html">طراحی لباس</a></strong>، کارگاه های مرتبط دیگری چون، نرم افزار ماولس و جمینی،الگو و دوخت &nbsp;را نیز در این مرکز بگذرانند.</p>

<p dir="rtl">&nbsp;</p>

<h2 dir="rtl"><a href="https://www.roohigroup.com/اخبار/سی-و-یکمین-دوره-تخصصی-طراحی-لباس">لطفا جهت آگاهی از آخرین دوره طراحی لباس و ثبت کلیک نمایید </a></h2>

<p dir="rtl">&nbsp;</p>

<p dir="rtl">برخی نکات آموزشی درباره <strong><a href="https://www.roohigroup.com/courses/a/design-cloth.html">دوره طراحی لباس</a></strong></p>

<p dir="rtl"><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif,b nazanin,btitr,nastaliq"><strong>-<a href="http://roohigroup.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" rel="nofollow"> چگونه طراحی لباس را اغاز کنید </a></strong></span></p>

<p dir="RTL"><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif,b nazanin,btitr,nastaliq"><strong>-<a href="http://roohigroup.com/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF" rel="nofollow"> چگونه بر روی کاغذ طراحی لباس کنید </a></strong></span></p>

<p dir="RTL"><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif,b nazanin,btitr,nastaliq"><strong>-<a href="http://roohigroup.com/صفحات/آموزش-طراحی-لباس/چگونه-از-طراحی-لباس-به-صورت-آنلاین-پول-درآوریم" rel="nofollow"> چگونه از طراحی لباس به صورت آنلاین پول درآوریم </a></strong></span></p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL"><a href="https://www.roohigroup.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3">لطفا جهت آشنایی با دوره های رایگان آموزش طراحی لباس کلیک نمایید </a></p>

 

آموزش تخصصی طراحی لباس به همراه مدرک معتبر