کارگاه مبانی رنگ


جلسه اول:معارفه آشنایی با رنگ های کروماتیک و آکروماتیک
جلسه دوم:شروع کنتراست 7 گانه(کنتراست مکمل)
جلسه سوم:کنتراست ته رنگ
جلسه چهارم:کنتراست سردی و گرمی و پاساژ ها (میانه های رنگی)
جلسه پنجم:کنتراست اشباع غیر اشباع و valu  رنگی
جلسه ششم:کنتراست وسعت رنگ و آموزش مارکر روی اندام
جلسه هفتم:کنتراست سیمولتانه / کنتراست تیرگی و روشنی
جلسه هشتم:شروع بحث هم نشینی شامل چهار هم نشینی
جلسه نهم:آشنایی با سه هم نشینی و آشنایی رنگ بر اساس فعالیت و موقعیت شغلی
جلسه دهم:امتحان شفاهی.جدول 64 خانه ای در کلاس  و دو فیگور بر اساس شخصیت
تمرینات به صورت فیگور و جدول 64 خانه ای می باشد

buscopan buscopan cena buscopan u porodu
کارگاه مبانی رنگ