کارگاه تاثیر تدابیر خطی

طرح درس تاثیر و تدابیر خطی در طراحی لباس:

جلسه اول: 
الف)تعریف کلی اهمیت شناخت مبانی هنرهای تجسمی در طراحی
ب)تعریف نقطه در هنرهای تجسمی و مثال آن در طراحی لباس

جلسه دوم:
الف)تعریف سطح در هنرهای تجسمی و مثال آن در طراحی لباس
ب)ترکیب بندی با تکیه بر انواع روشهای ایجاد تعادل

جلسه سوم:
الف) تعریف حجم در هنرهای تجسمی و مثال آن در طراحی لباس
ب)ترکیب بندی با تکیه بر بافت

جلسه چهارم:
 الف)تعریف شکل
ب)ترکیب بندی با تکیه بر تناسبات

جلسه پنجم:
 رنگشناسی تخصصی در طراحی لباس(پیشنهاد انتخاب رنگها در طراحی لباس بر اساس شرایط فیزیکی افراد)

جلسه ششم:
 تعریف انواع تیپ های بدن و بررسی تناسبات طولی و عرضی اندام

جلسه هفتم:
تعریف خط در هنرهای تجسمی با تاکید بر تاثیر خط عمودی در طراحی لباس

جلسه هشتم :
تعریف خط افقی و تاثیر  آن در طراحی لباس

جلسه نهم: تعریف خط منحنی و تاثیر آن در طراحی لباس

جلسه دهم: تعریف خط مورب و تاثیر آن در طراحی لباس

کارگاه تاثیر تدابیر خطی