تاپستری

تاپستری هنری چیده مانی و تلفیقی هنرمندانه از بافت، گرافیک، نقاشی و آیتنه کاری است که امروزه در عرصـه هنرهای تجسمی دنیا جایگاهی خاص دارد. تاپستری گونه ای از بافت است که در تار و پود آن علاوه بر پشم و نخ، موادی مانند فـلز، چوب و شیشه در آن مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی این نوع بافته ها در ابعاد و حجم های کوچک و دیوار کوب و احـجام پیکره مانند،کاربردی همـچون تابلوهای نقاشی و مجسمه دارد و برای زیبـایی سازی محیط و گرمی دهـنده فضای مورد نظر، مورد استفاده قرار می گیرد این احجام عظیـم و سنگین مانند دیوارکوب ها، یا دیـوار آویزها، حجم های پیکره ای، الیاف بافته های جدا کننده فضا و حتی دیوار های ساخته شده از الیـاف، علاوه بر زیبـایی بخشیدن به فضا در ارتباط با معماری نیز مطرح می شود؛ همچنین در صحنه آرایی به عنوان عناصر صحنه به کار می رود. در تهیه این اثر هنری از تکنیک های مختلف نساجی و بافنـدگی از قبیل قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی،ورنی بافی،پارچه بافی، دارایی بافی، کارت بـافی، مکرمه بافی، میل بافی، چاپ سیـلک، باتیک،قلمکار،نمد مالی،سوزن دوزی و چهل تکه استفاده می شود.

در این کارگاه که در 10 جلسه و 30 ساعت آموزش برگزار خواهـد شد علاوه بر بافت تاپستری،کارت بافی و مکرمه بافی هم آموزش داده می شود.

 

 

 

 

flagyl hinta mipnet.dk flagyl hinta
تاپستری