ترم اول دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
الگوسازی و دوخت (نازک دوزی)-پنجشنبه عصرتماس14 تا 197000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم اول دوره طراحی لباس- پنجشنبه عصرتماسپنجشنبه 14 تا 19:307000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم اول دوره طراحی لباس-گروه ج1398/10/1614 تا 19:307000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم اول دوره طراحی لباس-گروه الف1398/10/168:30 تا 147000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ورکشاپ دوختچهارشنبهچهارشنبه1000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


ترم دوم دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
مرخصی ترم دومتماستماس2100000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم دوم دوره طراحى لباس پنجشنبه1398/10/198:30 تا 147000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم دوم دوره طراحی لباس- گروه ج1398/10/1414 تا 19:307000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


ترم سوم دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
مرخصی ترم سومتماستماس2400000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم سوم دوره طراحی لباس -گروه ب1398/10/1511 تا 178000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم سوم دوره طراحی لباس -گروه الف1398/10/158:30 تا 148000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


ترم چهارم دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
مرخصی ترم چهارمتماستماس2400000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ترم چهارم دوره طراحی لباس-گروه ب1398/10/1714 تا 19:308000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


پروژه طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
مرخصی ترم پروژهتماستماس900000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
پروژه طراحی لباس-گروه ب1398/10/1511 تا 131800000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
پروژه طراحی لباس-گروه الف1398/10/158:30 تا 10:301800000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


کارگاه های تخصصی دپارتمان چرم
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
الگوسازی و دوخت کیف چرم مقدماتی - گروه بتماسدوشنبه 15 تا 198000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
الگوسازی و دوخت کیف چرم مقدماتی - گروه الفتماسدوشنبه 10:30 تا 14:308000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


دوره طراحی پارچه
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
تاپستری و مکرمه بافیتماسسه شنبه ها 9 تا 126000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
قسط دوم دوره طراحی پارچهتماسشنبه 14 تا 19:309000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
دوره طراحی پارچهتماسشنبه 14 تا 19:3018000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


الگوسازی و دوخت (نازک دوزی)
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
ترم دوم دوره الگوسازی و دوخت1398/10/15-7000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
الگوسازی و دوخت (نازک دوزی)-پنجشنبه صبحتماس8:30 تا 13:307000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
الگوسازی و دوخت (نازک دوزی)-سه شنبه عصرتماس14 تا 197000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


دوره دوخت های تخصصی
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
طراحی و دوخت لباس کودک و نوجوانتماسیکشنبه 13 تا 178000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
ضخیم دوزی (الگوسازی و دوخت پالتو٬مانتو٬کت٬بارانی٬جلیقه)تماسچهار شنبه ها 14 تا 188000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
الگوسازی و دوخت لباس عروستماس9 تا 138000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


نرم افزارهای تخصصی
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
نرم افزار مارولس و جمینی و CLOتماس17تا19:307900000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
كلاس آمادگى كنكور كارشناسى ارشد طراحى پارچه و لباستماستماس9000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
پیش نیاز عملی ارشد جمعهتماسجمعه 9 تا 136000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
پکیج (بسته آموزشی) کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباستماستماس9500000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره