ترم اول دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
سبک شناسی مدتماستماس0 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره
دوره طراحی لباس آنلاین-قسط اولتماسدوشنبه ها از ساعت 10 تا 148000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


کارگاه های تخصصی دپارتمان چرم
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
الگوسازی و دوخت کیف آنلاین-قسط اولتماسسه شنبه ها 14 تا 167000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


دوره طراحی پارچه
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
طراحی پارچه با نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ-آفلاینتماستماس11000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


الگوسازی و دوخت (نازک دوزی)
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
الگوسازی و دوخت آنلاین- قسط اولتماس شنبه ها 13 تا 169000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره


نرم افزارهای تخصصی
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
نرم افزار مارولس و جمینی آنلاینتماسدوشنبه ها19000000 مشاهده توضیحات دوره و ثبت نام دوره