ترم اول دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
ورکشاپ تاریخ لباس ایران-گروه 110و17اردیبهشتسه شنبه 9 تا 141000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


ترم دوم دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
تاثیر و تدابیر خطی-گروه ج1398/01/17شنبه 14تا172600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
ورکشاپ تاریخ لباس جهان-224و31اردیبهشتسه شنبه 9 تا 14800000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
تکنیک و جنسیت سازی-گروه ج1398/01/17شنبه 17تا۱۹:۳۰2600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
ورکشاپ تاریخ لباس جهان-110و17اردیبهشتسه شنبه 14 تا 19800000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


ترم سوم دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
خلاقیت و کالکشن سازی-گروه ب1398/01/18یکشنبه 14 تا 172600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
خلاقیت و کالکشن سازی-گروه ج1398/01/18یکشنبه 17 تا 19:302600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
مولاژ-گروه ج1398/01/18یکشنبه 14تا173600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
مولاژ-گروه ب1398/01/18یکشنبه 11 تا 143600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
ورکشاپ سبک شناسی27فروردین-3اردیبهشتسه شنبه 9 تا 14800000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
خلاقیت و کالکشن سازی-گروه الف1398/01/18یکشنبه 11 تا 142600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
مولاژ-گروه الف1398/01/188:30 تا 113600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


ترم چهارم دوره طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
دراپینگ-گروه الف1398/01/20سه شنبه 14تا173600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس-گروه الف1398/01/20سه شنبه 17تا۱۹:۳۰3600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس-گروه ب1398/01/20سه شنبه 14تا173600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
دراپینگ-گروه ب1398/01/20سه شنبه 17تا۱۹:۳۰3600000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


پروژه طراحی لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
پروژه طراحی لباس1398/01/24شنبه یکشنبه 1800000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


دوره طراحی پارچه
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
قسط سوم دوره طراحی پارچه (دوره چهارم)1398/02/2110تا196000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
قسط اول دوره طراحی پارچه (دوره پنجم)1398/02/2112تا206000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


الگوسازی و دوخت (نازک دوزی)
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
ترم اول دوره الگوسازی دوخت1398/02/08یکشنبه 14 تا 196000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
الگوسازی و دوخت ۲1398/02/0414تا175500000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


دوره دوخت های تخصصی
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
دوره ضخیم دوزی (الگوسازی و دوخت مانتو پالتو)اردیبهشتچهارشنبه 14 تا 186000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
مولاژ1398/01/18یکشنبه 14تا175000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
الگوسازی و دوخت لباس عروساردیبهشتدوشنبه 9تا137000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
دراپینگ1398/01/20سه شنبه 17تا۱۹:۳۰5000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


نرم افزارهای تخصصی
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
نرم افزار ایلستریتور طراحی پارچه1398/02/14شنبه 12تا146000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
نرم افزار مارولس و جمینیارديبهشت17تا19:306900000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع


کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
نام دوره شروعروز و ساعت برگزاری هزینه
قسط دوم پیش نیاز عملی ارشد طراحی پارچه و لباس1397/10/20چهارشنبه3000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
کلاس های کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس (پنجشنبه)1398/02/129تا199000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع
کلاس های کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس (جمعه)1398/02/129تا199000000 مشاهده توضیحات دوره ثبت نام سریع