هنرجوی گرامی لطفا درج اطلاعات خود برای دریافت گواهینامه اینجا کلیک نمایید
   
تاریخ تولد :
   
جنسیت :
 
 
 
 
 
 
 
 
نحوه آشنایی
1. پس از شروع دوره آموزشی شهریه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
2. درصورت انصراف ، دانشجو تا 48 ساعت قبل از شروع دوره آموزشی با اعلام انصراف کتبی 10 درصد از کل و بعداز آن 50 درصد از کل شهریه پرداخت شده،کسر ومابقی مسترد می گردد.
3. در صورتی که دوره ای تخصصی باشد ممکن است محل تشکیل کلاس به ساختمانهای اصلی دانشگاه و یا دیگر مراکز آموزشی منتقل گردد.
4. برای حضور درکلاس ها از پوشش مناسب اسلامی (مقنعه و مانتو مناسب) استفاده فرمایید.
5. فراگیرانی که در کلاس حضور نمی یابند،استاد موظف به تکرار جلسه غیبت شده، نخواهد بود.
6-دروس ترمیک بصورت پیوسته انجام می پذیرد و در پایان ترم آخر و دریافت نمره نهایی،هنر جو شامل دریافت مدرک خواهد بود لازم به ذکر است که اگر بین ترمها وقفه ایجاد شود هنرجو شامل دریافت مدرک نمی باشد.
7-پایان هر دوره یا ترم،نمرات ژوژمان از سوی مدرس دوره مورد قبول که در پایان دوره های تک درس نمره مدرک محسوب می شود و در دروس ترمیک میانگین مجموع نمره ها،نمره مدرک خواهد بود .
8-ثبت نام دوره های ترمیک حتما باید در زمان تعیین شده ازسوی آموزشگاه انجام پذیرد
9-تعداد غیبت های مجاز طول دوره 2جلسه می باشد که تعداد بیشتر از آن حتما باید با گواهی معتبر همراه باشد ( در روز ژوژمان آموزشگاه از پذیرفتن هر گواهی معذور می باشد)
10-برای حضور در کلاسها از پوشش اسلامی (مقنعه و مانتوی مناسب )استفاده گردد.